Navigointivalikko
Ympäristön tilan seuranta - ingressi

Ympäristön tilan seuranta

ELY-keskukset seuraavat ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Pääpaino on vesistöjen tilan seurannassa. Monilla alueilla seurataan säännöllisesti myös ilman laatua ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Yritykset ja laitokset seuraavat ja raportoivat toiminnastaan aiheutuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia.

Eri tahojen tuottamat tiedot tallennetaan pääasiassa valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. Merkittävä osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille käyttäjille, osaan tarvitaan käyttäjätunnus.

Seurannoissa saatua tietoa ELY-keskukset käyttävät päätösten, lausuntojen ja suunnitelmien pohjana. ELY-keskukset myös analysoivat ja julkaisevat tietoa alueensa ympäristön tilasta.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Ympäristön tilan seuranta - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus seuraa ympäristön tilaa ja ympäristössä tapahtuvia muutoksia Uudellamaalla.

Uudenmaan ympäristön nykytila on verrattain hyvä, vaikka alue on voimakkaasti kehittyvä ja väestötiheys maan korkein. Taajamien lievealueilla elinympäristön laatu on kuitenkin vaarassa.

Ympäristön seuranta alueella on painottunut vesistöjen tilan seurantaan:

  • Tuotamme tietoa veden laadusta ja sen muutoksista.
  • Säännöllisen näytteenoton avulla seuraamme sekä merialueen että sisävesien tilaa.

Uudenmaan ELY-keskus huolehtii yhdessä alueen kuntien kanssa ilmanlaadun seurannasta. Kartoitamme myös muun muassa uhanalaisten lajien esiintymisalueita.

Pintavesien tila luokitellaan seurantatuloksia hyödyntäen joka kuudes vuosi. Uusin luokittelu on pääasiassa tehty vuosina 2012 - 2017 kerättyjen tietojen perusteella.

Lisätietoa ympäristön tilan seurannasta