Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna

Liikenteenohjaussuunnitelmat

Tiealueella tehtävästä työstä tulee aina tehdä liikenteenohjaussuunnitelma.

Liikennejärjestelyjen ja liikenteenohjauksen tarkoituksena on turvata sekä tiealueella työskentelevien henkilöiden että tiellä liikkuvien turvallisuus. Tiellä suoritettavasta työstä ei saa aiheutua tarpeetonta haittaa liikenteelle. Työkohde ei saa koskaan yllättää tiellä liikkujaa, vaan liikennejärjestelyjen tulee olla selkeät, helposti ymmärrettävät ja johdonmukaiset. Liikennejärjestelyjä tulee muuttaa työn edistymisen mukaisesti niin, että ne vastaavat aina vallitsevaa työtilannetta. Liikenteenohjauksessa on huomioitava ajoneuvoliikenteen lisäksi myös jalankulkijat, pyöräilijät ja muu kevyt liikenne kuten rullaluistelijat sekä liikuntarajoitteiset henkilöt.

Liikenteenohjaussuunnitelma tulee aina toimittaa sijoituslupahakemuksen liitteenä, jos työkohteessa työskennellään tiealueella. Suunnitelman tulee olla alla esitettyjen mallikuvien mukainen tai niiden pohjalta tehty.

Hakemus käsitellään vasta kun asianmukainen liikenteenohjaussuunnitelma ja muut pakolliset liitteet on toimitettu. Huolellisesti tehty hakemus lyhentää käsittelyaikaa.

Liikenteenohjaussuunnitelman tulee kattaa hakemuksessa esitetty reitti kokonaisuudessaan.
Suunnitelmassa on huomioitava muun muassa:

  • reitin kaikkien teiden eri nopeusrajoitusalueet
  • liikenteen pysäytyksen tarve
  • työskentely ohituskieltoalueella, työskentely risteysalueella, kanavoidussa liittymässä tai
  • näkyvyyden ollessa rajoitettu
  • työskentely jalankulku- ja pyöräilyväylällä
  • työskentely silloilla (siltakiinnitykset), kaiteiden kohdalla ja muissa kapeissa paikoissa

Selvitä ennen liikenteenohjaussuunnitelman laatimista:

Mikä on kohteessa olevien teiden ja pientareiden leveys, nopeusrajoitus ja liikennemäärä? Tien ja pientareiden leveys vaikuttaa liikennejärjestelyihin ja siihen vaaditaanko liikenteen pysäyttämistä vai ei. Yleisesti voidaan sanoa että mitä enemmän työmaasta on haittaa liikenteelle, sitä suuremmat/laajemmat liikennejärjestelyt työkohteessa vaaditaan.

Tiestötiedot selviää esimerkiksi Väyläviraston karttasovelluksesta.

Liikennemäärän voi vaihtoehtoisesti selvittää Väyläviraston liikennemääräkartoista (linkki karttoihin sivun oikeassa reunassa). Mikäli liikennemäärä on yli 1 500, tulee liikennemerkit sijoittaa mallikuvien mukaisesti molemmin puolin ajorataa. Mallikuvia muokatessa tarpeettomat liikennemerkit voidaan poistaa.

Vilkkailla teillä työn aikatauluja suunnitellessa tulee ottaa huomioon, että liikennemäärän ylittäessä 5000 - 6000 työaikaa yleensä rajoitetaan. Tällöin työtä ei yleensä saa tehdä arkisin aamu- ja iltatyömatkaliikenteen aikana eikä viikonloppuliikenteen vilkkaimpina aikoina perjantaisin ja sunnuntaisin. Tietyt työt, kuten esim. ilmajohdon rakentaminen tai purku, voidaan rajata tehtäviksi yötyönä erittäin vilkasliikenteisillä teillä.

Jääkö tien vapaaksi leveydeksi vähintään 5,5 metriä näkyvyyden ollessa hyvä tai vaihtoehtoisesti  ohituskieltoalueella, kanavoidussa liittymässä tai näkyvyyden ollessa rajoitettu jääkö ajokaistan vapaaksi leveydeksi vähintään 3 metriä?

Päällystetyllä tiellä vapaalla leveydellä tarkoitetaan päällysteen leveyttä, päällystämättömillä teillä koko tien vaakasuoraa leveyttä. Tien vapaa leveys riippuu käytettävästä kalustosta sekä tien ja pientareen leveydestä. Esimerkiksi kaivurikuormaajan tai 15 - 20 tonnin kaivinkoneen leveys on normaalisti noin 2,5 metriä ja runko poikittain työskennellessä tulee ottaa lisäksi huomioon takaylitys. Lisäksi tulee ottaa huomioon että koneita ei yleensä sijoiteta aivan tien/päällysteen reunaan varsinkaan kapeapientareisilla teillä eikä sorateillä, koska muuten päällysteen reuna voi vaurioitua tai tien reuna voi sortua koneen painoa alla.

Vaatiiko työ liikenteen pysäyttämistä?

Liikenne tulee pysäyttää esim. tien ylittävän ilmajohdon rakentamis- ja purkutyössä tai myös tietyissä tapauksissa ajoradalla työskenneltäessä. 

Liikenteen pysäyttämiseen tulee käyttää aina liikenteenohjaajia tai vaihtoehtoisesti liikennevaloja.

Mallikuvat

Alla olevia mallikuvia tulee tarvittaessa muokata vastaamaan työkohteen tarpeita 

1 Liikenteen pysäyttäminen (pptx)
Työt jotka vaativat liikenteen pysäyttämistä, kuten tien ylittävän ilmajohdon rakentaminen ja purkaminen sekä tietyissä tapauksissa työskentely ajoradalla.

2 Liikkuva työ (pptx)
Luonteeltaan liikkuva työ ajoradalla, kuten kaapeleiden auraaminen tai ilmajohdon purkaminen kelalta. Liikkuvassa työssä tulee käyttää aina hinattavaa varoituslaitetta tai vastaavaa työkoneeseen kiinnitettyä vastaavaa sulkuaitaa.

3 Työ ajoradalla (pptx)
Työkoneet tai muu kalusto sijoitettuna joko kokonaan tai osittain ajoradalle.

4 Työ ajoradan ulkopuolella (pptx)
Työskentely ajoradan ulkopuolella. Myös työkoneet, muu kalusto, ajoneuvot ja laitteet ajoradan ulkopuolella.

5 Työ jalankulku- ja pyöräilyväylällä (pptx)
Työskentely jalankulku- ja pyöräilyväylällä tai tien ja jkpp-väylän välisellä viher-/välialueella. Jalankulku- ja pyöräilyväylällä tulee olla vähintään 1,5 metrin levyinen osa liikenteen käytössä. Muutoin esim. osa ajoradan reunasta tulee erottaa kevyenliikenteen käyttöön.

6 Työ risteysalueella (pptx)
Työskentely risteysalueella. Risteysalueella tulee ottaa huomioon että työkoneet tai muu kalusto eivät ole näkemäesteenä.

7 Liikenteen pysäyttäminen moottoritiellä (pptx)

8 Liikennemerkkejä (pptx)
Liikennemerkkejä mallikuvien muokkaamista varten.

Yleensä mikäli työ pystytään tekemään kokonaisuudessaan tiealueen ulkopuolella tai tiealueen ulkopuolelta käsin, erillistä liikenteenohjaussuunnitelmaa ei tarvita, ilmoitettava hakemuksessa. Tällöin työntekijöiden, työkoneiden ja muun kaluston sekä työmaan ajoneuvojen tulee pysyä kaikissa olosuhteissa tiealueen ulkopuolella.

Kuitenkin mikäli tiealue on erittäin kapea, voi joissakin tapauksissa olla tarpeellista laatia liikenteenohjaussuunnitelma vaikka työ tehtäisiinkin tiealueen ulkopuolelta käsin.


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

  • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
  • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
  • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
  • Somessa: Instagram | Facebook | Twitter

Liikenteen asiakaspalvelun puhelinpalvelu on 12.1.-3.3. poikkeuksellisesti avoinna klo 9-14. Voit jättää palautetta, kysymyksiä ja kehitysehdotuksia normaalisti Palauteväylän kautta. Käsittelemme saapuneita viestejä arkisin klo 8-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 30.01.2023