Elinikäinen ohjaus

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (TNO) elinikäisen oppimisen ja urasuunnittelun tukena

Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella – elinikäisellä ohjauksella – tarkoitetaan toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat

 • määritellä valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa eri elämänvaiheissa
 • tehdä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä
 • hallita yksilöllistä suunnitelmaa oppimisessa, työssä ja muussa toiminnassa, jossa valmiuksia ja taitoja opitaan ja käytetään (Euroopan unionin neuvosto 2004).

Ohjauspalveluja tuotetaan eri toimintaympäristöissä: koulutuksessa, työ- ja elinkeinohallinnossa, työpaikoilla, järjestöissä ja yksityisesti. Ohjaus tarkoittaa erilaisia toimia, kuten opinto-ohjausta, ammatinvalinnanohjausta, arviointia, opastusta ja neuvottelua. Yleisesti puhutaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista. ELO-oppaasta voit lukea lisää tietoa elinikäisestä ohjauksesta ja TNO-palveluista.

ELY-keskukset alueellisina elinikäisen ohjauksen kehittäjinä

ELY-keskukset vastaavat alueellisesta elinikäisen ohjauksen (ELO) kehittämisestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi. ELY-keskukset ja niiden koordinoimat laaja-alaiset, alueelliset ELO-yhteistyöryhmät edistävät verkostoyhteistyön keinoin ohjauspalveluiden saatavuutta ja laatua. ELO-toiminta on maakunnissa strategista ja monitasoista työtä, jota ELY-keskuksissa pystytään edistämään myös erilaisin hankkein.

Alueellisen ELO-toiminnan konkreettisina tuotoksina maakuntiin on laadittu kuvauksia ohjaustoiminnan tilasta ja kehittämistarpeista sekä suunnitelmia ohjauksen kehittämiseksi. ELO-toiminnassa ELY-keskukset järjestävät lyhytkestoista täydennyskoulutusta, ajankohtaisinfoja, verkostoitumistapahtumia ja edistävät yhteistyötä ja tiedonkulkua paikallisten tieto-, neuvonta- ja ohjausalan toimijoiden kesken. Alueellista toimintaa tukee myös yhteistyö valtakunnallisen, TEMin ja OKM:n yhdessä johtaman elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän kanssa. ELO-torilta löydät lisää tietoa sekä valtakunnallisen ELO-ryhmän toiminnasta että alueiden toiminnasta.

Elinikäinen ohjaus - kansainvälistä yhteistyötä ja kansallista aluekehittämistä

Erityisenä tehtävänä ELY-keskuksilla on matalan kynnyksen monialaisen ohjauspalvelun, ns. Ohjaamon kehittämisen tukeminen. Tulevina vuosina Ohjaamo-toimintaa kehitetään edelleen ja toiminta suunnataan kaikenikäisten ohjaukseen ja neuvontaan. 

Elinikäiselle ohjaukselle on asetettu viisi valtakunnallista kehittämistavoitetta, jotka perustuvat eurooppalaisiin yhteisiin tavoitteisiin ja joihin myös alueellinen elinikäisen ohjauksen kehittäminen perustuu:

 1. ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön tarpeita
 2. yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat
 3. ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen
 4. ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään
 5. ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena

Miksi elinikäistä ohjausta?

Elinikäisellä ohjauksella vaikutetaan työllistymisen kannalta tärkeän osaamisen hankkimiseen sekä koulutus- ja työurien rakentumiseen. Osuvat koulutusvalinnat vähentävät koulutuksen keskeyttämisiä ja yksilöiden kehittyneet urasuunnittelutaidot luovat elämänkulkuun jatkuvuutta, mielekkyyttä ja hallinnan tunnetta. Työhön siirtyminen nopeutuu, työurat pitenevät ja osallisuus yhteiskunnassa paranee. Tuloksena elinikäisen ohjauksen toimista on kestäviä ratkaisuja suhteessa kansalaisten ja työelämän tarpeisiin.

Toistuva ja jatkuva kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen ovat osa normaalia urakehitystä ja työyhteisöjen tuottavuuden parantamista. Osaamisen kehittämisellä on myös tärkeä rooli työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämisessä. Elinikäisen oppimisen merkitys yhteiskunnassa on korostunut ja sen edistäminen nähdään keskeisenä välineenä yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamisessa, ammatillisen kehittymisen tukemisessa sekä aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä. Toteutuakseen elinikäinen oppiminen edellyttää elinikäistä ohjausta. Osaamisen kehittämisen, koulutus- ja uravalintojen ja arjentaitojen tueksi on oltava tarjolla tietoa, neuvontaa ja ohjausta erilaisista työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä tukimuodoista eri elämänvaiheisiin.

Epävarmuus työelämässä on lisääntynyt, ja yksilöiden oman elämän hallinta on sen vuoksi tullut haasteellisemmaksi. Muutokset työelämässä ovat myös mahdollisuus, joka voi tarjota kokonaan uuden suunnan yksilölle tai yritykselle. Elämänkulku ja ura vaativat yksilöllisiä ratkaisuja. Työ, työttömyys ja opiskeluvaiheet vuorottelevat, samoin kuin työllistymisen muodot itsensä työllistämisen, kevytyrittäjyyden, vuokratyön ja palkkatyön vaihtelevassa maastossa.

TIETOA ALUEELTA

Elinikäinen ohjaus -  Lappi

Lapin elinikäisen ohjauksen kehittämisessä lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet. Tavoitteena on tarjota osaavalla asiantuntijaverkostolla helposti saavutettavia, matalan kynnyksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita (TNO-palveluita). TNO-palveluilla edistetään ja tuetaan elinikäistä oppimista ja urasuunnittelua. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on Lapissa kehitetty TNO-palveluiden toimintamalli elinikäisen ohjauksen edistämiseksi ja koordinoimiseksi. Samoin on laadittu aikuiskoulutusstrategia sekä uusittu TNO-strategia.

Toimintamallin mukaisesti elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kehittämistä ohjaa maakunnallinen Lapin elinikäisen oppimisen johtoryhmä, jonka tehtävänä on:

 1. toimia yhteistyötä koordinoivana elimenä Lapin elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kehittämisessä
 2. ottaa tarvittaessa kantaa valtakunnalliseen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kehittämiseen
 3. ohjata, seurata ja arvioida Lapin aikuiskoulutusstrategian tavoitteiden toteuttamista ja ohjata strategian päivitystä
 4. käsitellä muita ajankohtaisia koulutukseen liittyviä kysymyksiä.

 

Yhteistyön koordinoimisesta vastaa Lapin ELO – Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä. Sen tehtäviksi on määritelty:

 1. Ohjata monikanavaisten TNO-palveluiden kehittämistä
 2. Edistää TNO-strategian toteuttamista
 3. Ohjata aikuiskoulutusstrategian toteuttamista yhteen sovittamalla kehittämisideoita
 4. Seurata elinikäiseen oppimiseen liittyvien kehittämishankkeiden toimenpiteitä ja tuloksia
 5. Arvioida osaltaan ohjauksen laatua, saatavuutta ja kehittää ohjausosaamista
 6. Tukea koulutustutkimustoiminnan sekä koulutuksen ennakoinnin kehittämistä

 

TNO-palvelujen koordinaatioryhmän koordinoi käytännön TNO-toimintaa ja sen tavoitteet ja toimenpiteet ovat:

 • Toteuttaa ja kehittää verkostomaista TNO-toimintaa Lapissa
 • Toteuttaa ja kehittää Lapin alueen monihallinnollista ja -ammatillista TNO-toimijaverkostoa ja sopia mm. asiantuntijuuden ja tiedon jakamisesta sekä verkoston yhteisistä pelisäännöistä
 • Varmistaa kysyntälähtöisen TNO-palvelujen alueellinen kattavuus Lapissa
 • Ylläpitää ja kehittää TNO-henkilöstön osaamista
 • Koordinoida yhteisten toimenpiteiden ja tapahtumien järjestelyjä
 • Toteuttaa ja kehittää TNO-palvelukokeiluja
 • Tehdä aloitteita uusista hankkeista Lapin ELO-yhteistyöryhmälle
 • Kehittää ohjauksen laatujärjestelmää.

 

TNO-palvelujen alueryhmiä on Lapissa neljä: Keski-Lapin alueryhmä, Länsi-Lapin alueryhmä, Itä-Lapin alueryhmä sekä saamelaisalueen alueryhmä. Näiden ryhmien tehtävänä on lisätä alueen TNO-toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta, jakaa ja kehittää asiantuntijuutta sekä järjestää yhteisiä kehittämistilaisuuksia. Alueryhmillä on edustus TNO-koordinaatioryhmässä.


Päivitetty