Vt3 parantaminen välillä Helsingby - Laihia

Ajankohtaista

  • ·         23.1.2020 pidetyn sidosryhmätyöpajan muistio on lisätty Vuoropuhelu-sivulle.

Tarkemmat suunnitelmakartat ja kuvaukset arvioitavista linjausvaihtoehdoista löytyvät:Arvioitavien linjausvaihtoehtojen kartat ja kuvauksetLinkit vaihtoehtojen kuvauksiin myös Vuoropuhelu-sivulla .

Ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tammikuussa 2019 käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaisen yleissuunnitelman laadinnan valtatien 3 parantamisesta Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian välillä.  Parannettava tiejakso sijoittuu Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian keskustan väliselle alueelle ja on pituudeltaan noin 14 kilometriä. Suunnittelualue alkaa Mustasaaren Vikbyssä valtatien 8 eritasoliittymästä ja yhdistyy Laihialla Maunulan eritasoliittymään.

Karttakuva suunnittelualueesta liittyen hankkeeseen.
Kuva: Kartta suunnittelualueesta

Vt3 parantamista suunnitellaan Helsingby – Laihia välillä -blogi (julkaistu 12.2.2019)

YVA-ohjelma

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma) on valmistunut heinäkuun alussa. Lausunto on nähtävillä Laihian ja Mustasaaren kunnissa ja ympäristöhallinnon internet-sivuilla www.ymparisto.fi/vt3helsingbylaihiaYVA.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui toukokuun alussa. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyssä tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma oli nähtävillä 7.5.-5.6.2019 ja sitä esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa keskiviikkona 15.5.2019 Laihian nuorisoseuralla.


Hankkeen lähtökohdat

Valtatie 3 on Helsingby-Laihia tieosuudella osa runkoverkkoa ja sillä on merkittävä rooli sekä lyhyt- että pitkämatkaiselle liikenteelle. Tieosuuden tämänhetkiset liikennemäärät ovat 9 000 - 11 500 ajoneuvoa / vrk. Nykyiset liikennejärjestelyt eivät vastaa liikennemäärien ja valtatien palvelutason vaatimuksia. Tieosuuden korkeat liikennemäärät aiheuttavat ongelmia kuljetusten toimivuuden lisäksi myös henkilöautoliikenteen sujuvuudelle ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudelle. Tasoliittymistä puuttuvat kanavoinnit aiheuttavat jatkuvia vaaratilanteita kääntyvien ja suoraan ajavien kesken. Tieliikenne aiheuttaa myös muun muassa meluhaittaa lähialueen asukkaille.

Suunnitteluhankkeen tavoitteena on nelikaistainen, korkeatasoinen ja turvallinen valtatieyhteys Laihian ja Vaasan välille. Suunnittelun aikana selvitetään vaihtoehtoisia linjauksia: valtatien 3 uusia linjauksia tai nykyisen valtatielinjauksen parantamista.  Suunnittelulla halutaan erottaa pyöräily, jalankulku ja autoliikenne sekä parantaa liikenneturvallisuutta muun muassa rakentamalla liittymiin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden eritasoratkaisuja.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa ja yleissuunnitelmassa tutkitaan erilaisia valtatien parantamisen vaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Menettelyllä kerätään tietoa päätöksenteon tueksi. Vaihtoehtoja vertaamalla pyritään löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoinen ratkaisu. 

Päivitetty

oikopolut

Yhteystiedot

Lisätietoja hankkeesta, YVA-menettelystä ja tiesuunnittelusta antavat

Hanke
Projektipäällikkö Eeva Kopposela
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh. 0295 027 727

YVA-menettely
Projektipäällikkö Joonas Hokkanen
Ramboll Finland Oy
etunimi.sukunimi@ramboll.fi,
Puh. 0400 355260

Yleissuunnittelu
Tiesuunnittelun vastuuhenkilö Sanna Kaikkonen
Ramboll Finland Oy
etunimi.sukunimi@ramboll.fi,
Puh. 040 5957160